Disclaimer

All information samt alla tjänster och erbjudanden som finns på webbtjänsten eller i andra applikationer, programvaror eller erbjudanden riktar sig inte till någon person eller något företag i USA, i Kanada eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtet på något sätt är begränsad. Om erbjudandet från Krogkunskap, av vad slag det vara må, ändå antas av någon sådan person eller något sådant företag, får detta lämnas obeaktat.

Ansvarsbegränsning
Samtliga besökare till denna hemsida inkl underliggande sidor, såväl privatpersoner, företag och organisationer, förutsätts ha läst igenom och godkänt följande villkor:

Krogkunskap och dess innehållsleverantörer ansvarar inte för om något av det innehåll som presenteras på Krogkunskaps webbtjänst direkt eller indirekt, kan leda till skada eller förlust för användaren eller någon annan person som tagit del av webbtjänstens innehåll. Krogkunskap och dess innehållsleverantörer ansvarar inte i förhållande till användaren eller mot tredje man för direkta eller indirekta skador, utebliven kunskapstillväxt, vinst eller inkomster eller för annan skada orsakade av att innehållet på något sätt skulle vara felaktigt, visas eller presenteras fel eller rentav helt utebli beroende på fel som ligger hos Krogkunskap eller någon av dess leverantörer eller bero på helt andra skäl. Detta inbegriper alla fall där informationen bli fördröjd, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt utebli och fall där problem kan leda till störningar eller rentav till att hela webbtjänsten går ned och upphör att fungera oavsett om det beror på tekniska eller andra skäl.

Krogkunskap har inget ansvar för leverantörer eller deras material, produkter eller tjänster som presenteras hos Krogkunskap. Krogkunskap har heller inget som helst ansvar för framställning eller uppgift som härrör sig från Krogkunskap leverantörer eller för fel i deras produkt eller för dröjsmål från deras sida.

Varken Krogkunskap eller webbtjänstens innehållsleverantörer ansvarar för hur användaren väljer att använda den information som presenteras på webbtjänsten. Användarens tillgång och användande av tjänsten sker helt på användarens eget bevåg. Krogkunskap frånskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att användaren på olika sätt nyttjar på webbtjänsten presenterad information i eget bruk. Den som väljer att följa den på webbtjänsten angivna rekommendationerna bär själv hela risken för sina handlingar/underlåtenhet. Krogkunskap bär inte heller i övrigt något ansvar för hur information som tillhandahålls genom Krogkunskap används eller tolkas.

Användare
Användare äger rätt att för personligt bruk använda webbtjänsten och dess innehåll enligt de regler som Krogkunskap anger. Användare äger inte rätt att publicera eller vidaredistribuera innehåll så vida inte annat överenskommits med Krogkunskap. Det är heller inte tillåtet att, maskinellt eller på annat vis, via program eller annorledes, inhämta eller bearbeta material på annat sätt än vad som uttryckligen medges av Krogkunskap. Såsom kund hos Krogkunskap kan speciella avtal som reglerar vad som gäller för sådant användande ha ingåtts.

Användare äger inte rätt att använda innehållet i externa utbildningssammanhang eller i samband med utställande av, handel med, marknadsföring av eller promotion för investeringsprodukter utan ett skriftligt godkännande från Krogkunskap, dess innehållsleverantörer eller tredje man som äger rätten till innehållet. Innehållet som presenteras på Krogkunskap webbtjänst tillhör Krogkunskap eller dess innehållsleverantörer och är immaterialrättsligt skyddat.

Force Majeure
Krogkunskap är befriat från skadeståndsskyldighet för skada som användaren kan lida på grund av händelse som beror på omständigheter utanför Krogkunskap kontroll, såsom t ex explosion, eld, översvämning eller annan olyckshändelse, sabotage, krigshändelse, strejk eller annan arbetskonflikt och förändringar i lagar och bestämmelser eller annat agerande av myndighet. Förbehållet i fråga om strejk eller annan arbetskonflikt gäller även om Krogkunskap själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Utöver vad som normalt förstås med händelser utanför Krogkunskap kontroll ska vidare anses en händelse som gör tillhandahållande av webbtjänsten mer kostsam eller betungande för Krogkunskap jämfört med de ursprungliga förutsättningarna. Krogkunskap är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta användaren för skada om Krogkunskap varit normalt aktsam.

Innehållsleverantörer
Det åligger Krogkunskaps leverantörer att tillämpa gällande lagstiftning gentemot användare av tjänsten. Leverantörerna upprättar, underhåller och ansvarar för det material som publiceras på webbtjänsten och de produkter eller tjänster som erbjuds på Krogkunskaps webbtjänst.

Krogkunskap AB

Tjänstevillkor I Personuppgiftspolicy I Köpvillkor I Disclaimer I GDPR

ORG. NR 556829-8516 I BG. 5195-6662
Besöksadress: Tobaksspinnargatan 1, 117 36 STOCKHOLM

Ett ädelt uppdrag :)

Krogkunskap vill med sina utbildningar och föreläsningar skapa ett säkrare och trevligare klimat för både personal och gäster på Sveriges alla serveringsställen.

© KROGKUNSKAP AB  2017