Tjänstevillkor

Din användning av Krogkunskaps produkter, programvaror, tjänster och webbplatser, nedan kallad tjänsterna, är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig och Krogkunskap. Om inte annat skriftligen överenskommits med Krogkunskap ska detta avtal alltid och som ett minimum innehålla de villkor som anges i detta dokument. Det är viktigt att Du tar dig tid att läsa igenom hela dokumentet noggrant. Detta juridiskt bindande avtal kallas för ”Villkoren” nedan.

Accepterande av Villkoren
För att kunna använda tjänsterna måste Du först acceptera Villkoren. Du accepterar Villkoren genom att faktiskt använda tjänsterna. Därmed accepterar och förstår Du att Krogkunskap kommer att behandla Din användning av Krogkunskaps tjänster som en accept av Villkoren från och med tidpunkten för sådan användning och framåt.

Du får inte använda tjänsterna och inte acceptera Villkoren om du inte är tillräckligt gammal för att ingå ett bindande avtal eller om Du är förhindrad att ta emot tjänsterna enligt något lands lagstiftning inkl det land där Du är bosatt eller från vilket Du använder tjänsterna.

Innan Du fortsätter bör Du skriva ut eller spara en kopia av dessa Villkor i dokumentationssyfte.

Krogkunskaps tillhandahållande av tjänsterna
Krogkunskap arbetar ständigt med utveckling för att kunna erbjuda användarna bästa möjliga innehåll och upplevelse. Du bekräftar och accepterar att formen för och karaktären av de tjänster som tillhandahålls kan ändras från tid till annan utan att Du meddelas om detta i förväg.

Du accepterar och bekräftar att Krogkunskap som en del av denna ständiga utveckling, efter eget gottfinnande och utan varsel, kan avbryta, temporärt eller permanent, tillhandahållandet av tjänsterna eller delar i tjänsterna till Dig eller användare i allmänhet.

Om Krogkunskap stänger av Din tillgång till Ditt användarkonto, bekräftar och accepterar Du att Du kan vara förhindrad från att få tillgång till tjänsterna, Dina kontaktuppgifter eller några filer eller annat material som ligger på Ditt användarkonto.

Din användning av tjänsterna
För att få tillgång till vissa tjänster kan Du behöva tillhandahålla personlig information som en del av registreringsprocessen för tjänsten eller som en del av Din fortsatta användning av tjänsten. Du bekräftar att all registreringsinformation som Du ger Krogkunskap alltid kommer att vara korrekt och aktuell. Du accepterar att endast använda tjänsterna i syften som är tillåtna enligt Villkoren och tillämpliga lagar, föreskrifter eller allmänt erkända seder eller riktlinjer i de aktuella jurisdiktionerna.

Du accepterar att inte tillträda eller försöka få tillträde till någon av tjänsterna på något annat sätt än via det gränssnitt som tillhandahålls av Krogkunskap, förutom om Du erhållit ett särskilt tillstånd till detta från Krogkunskap i ett separat avtal.

Du accepterar att Du inte kommer att delta i någon aktivitet som stör eller avbryter tjänsterna eller de servrar och nätverk som är ansluta till tjänsterna.

Om Du inte erhållit ett särskilt tillstånd från Krogkunskap i ett separat avtal, accepterar Du att Du inte kommer att mångfaldiga, duplicera, kopiera, sälja, byta eller återförsälja tjänsterna i något syfte.

Du accepterar att Du är ensamt ansvarig, och att Krogkunskap inte har något ansvar gentemot Dig eller någon tredje part, för överträdelser av Dina skyldigheter enligt Villkoren och konsekvenserna inkl förlust eller skada som åsamkas Krogkunskap av sådana överträdelser.

Säkerheten av Dina lösenord och Ditt konto
Du accepterar och förstår att Du är ansvarig för upprätthållandet av sekretessen för de lösenord som är förknippade med det användarkonto Du använder för att få tillgång till tjänsterna.
Du accepterar härmed att vara ensamt ansvarig mot Krogkunskap för alla aktiviteter som vidtas på eller via Ditt användarkonto.

Du accepterar att omedelbart meddela Krogkunskap på kontakt@krogkunskap.se om Du får kännedom om någon obehörig användning av Ditt lösenord eller Ditt användarkonto.

Integritet och personuppgifter
För information om Krogkunskap behandling av personuppgifter, vänligen läs Krogkunskaps personuppgiftspolicy här. Denna policy beskriver hur Krogkunskap behandlar Dina personuppgifter och skyddar Din integritet vid Din användning av tjänsterna.

Du accepterar härmed att Krogkunskap använder Dina personuppgifter i enlighet med Krogkunskap personuppgiftspolicy.

Ångerrätt
Krogkunskap tillämpar ångerrätt enligt distansavtalslagen. Kunden har rätt att åberopa sin ångerrätt inom 14 dagar från genomfört köp och få hela köpesumman återbetalad om kontot är oaktiverat. Krogkunskap ska meddelas om åberopande av ångerrätt via e-post kontakt@krogkunskap.se.  Återbetalning sker snarast möjligt, senast inom 30 dagar från det vi mottagit din e-post.

Returpolicy
Vid beställning av våra fysiska produkter är det viktigt att du kontrollerar din beställning när du tar emot den och alltid innan du använder varorna. Om en produkt är felaktig eller trasig är det viktigt att du meddelar oss så snart du kan så att vi kan åtgärda detta.
Innan du returnerar en beställning ber vi dig kontakta vår kundtjänst och be om ett returnummer. Utan detta nummer är det svårt för oss att bearbeta dina returnerade produkter och det kan ta längre tid innan vi kan ordna med din återbetalning.

Tjänsternas innehåll
Du är medveten om att det är upphovsmannen till den information (datafiler, skriven text, programvara, film, musik, ljudfiler eller andra ljud, fotogratier, videos eller andra bilder) som Du har tillgång till som en del av eller genom Din användning av tjänsterna, som är ansvarig för sådan information. All sådan information kallas för Material nedan.

Du bör vara medveten om att Material som presenterats för Dig som hela eller delar av tjänsterna, inkl men inte begränsat till annonser i tjänsterna och sponsrat Material i tjänsterna, kan vara immaterialrättsligt skyddade av Krogkunskap, sponsorer eller annonsörer som tillhandahåller Materialet. Du får inte ändra, hyra ut, låna, sälja eller distribuera sådant Material eller skapa härledda arbeten baserat på sådant Material vare sig i sin helhet eller del därav, med undantag för om Du uttryckligen fått tillåtelse till detta från Krogkunskap eller från ägarna till Materialet i ett separat avtal. Krogkunskap förbehåller sig rätten att förhandsgranska, undersöka, märka, filtrera, ändra, hindra eller avlägsna något eller allt Material från någon tjänst, ifall det kan anses vara stötande.

Du förstår att Du genom att använda tjänsterna kan komma i kontakt med Material som Du kan anse vara kränkande, oanständigt eller stötande och att Du använder tjänsterna på egen risk i detta avseende.

Du accepterar att Du är ensamt ansvarig och att Krogkunskap inte har något ansvar gentemot Dig eller någon tredje part för Material som Du skapar, överför eller visar medan Du använder tjänsterna och för konsekvenserna av sådana handlingar inkl förlust eller skada som åsamkas Krogkunskap.

Ägarrättigheter
Du bekräftar och accepterar att Krogkunskap innehar fullständig äganderätt till tjänsterna och alla intressen däri, inkl immateriella rättigheter som finns i tjänsterna oavsett om dessa rättigheter är registrerade eller inte och oavsett var i världen dessa rättigheter förekommer. Du bekräftar vidare att tjänsterna kan innehålla information som av Krogkunskap är avsedd att vara konfidentiell och att Du inte, utan ett föregående skriftligt samtycke från Krogkunskap, ska lämna ut någon sådan information.
Om inte annat skriftligen avtalats med Krogkunskap ska inte något i Villkoren ge Dig en rätt att använda något av Krogkunskap firmanamn, varumärken, logotyper, domännamn eller annat särskiljande kännetecken.

Du accepterar att Du inte ska avlägsna, förvanska eller ändra några meddelanden avseende äganderätt inkl meddelanden om upphovsrätt eller varumärken som kan finnas på eller innefattas i tjänsterna.
Om du inte fått uttrycklig skriftlig tillåtelse från Krogkunskap, accepterar Du att Du i Din användning av tjänsterna inte ska använda något företags eller någon organisations varumärke, firmanamn eller logotyp på ett sätt som sannolikt kan eller är avsett att orsaka förväxling avseende ägaren eller behörig användare av sådana märken, namn eller logotyper.

Licens från Krogkunskap
Krogkunskap beviljar Dig en personlig, global, royalty-fri, icke överlåtbar och icke-exklusiv licens till att använda den programvara Du tillhandahålls av Krogkunskap som en del av tjänsterna. Det enda syftet med denna licens är att göra det möjligt för Dig att, på ett sätt som tillåts enligt Villkoren, utnyttja de förmåner som tillhandahålls av Krogkunskap.

Du får inte tillåta annan part att framställa exemplar av, ändra, skapa härledda arbeten av, dekompliera eller på annat sätt försöka efterforska källkoden i programvaran eller någon del därav med undantag när detta är uttryckligen tillåtet eller erfordrat enligt lag.

Om inte Krogkunskap gett Dig ett uttryckligt skriftligt tillstånd, får Du inte överlåta eller bevilja en underlicens till Dina användarrättigheter till programvaran, bevilja en säkerhetsrätt i eller till Dina användarrättigheter till programvaran, eller på annat sätt överlåta någon del av Dina användarrättigheter till programvaran.

Tillgång till Ditt Material
Du accepterar att licensen inkluderar en rätt för Krogkunskap att göra sådant Material tillgängligt för andra företag, organisationer och personer till vilka Krogkunskap tillhandahåller tjänster, samt att använda Materialet i samband med tillhandahållandet av sådana tjänster.

Du förstår att Krogkunskap kan, under utförandet av de tekniska åtgärder som krävs för att tillhandahålla tjänsterna till Krogkunskap användare överföra eller distribuera Ditt Material över olika publika nätverk och i olika media och göra sådana ändringar i Ditt Material som krävs för att anpassa Materialet till de tekniska krav som hänför sig till anslutna nätverk, anordningar, tjänster eller media. Du accepterar att denna licens tillåter Krogkunskap att vidta dessa åtgärder.

Du bekräftar och garanterar att Du har alla nödvändiga rättigheter och behörigheter för att kunna bevilja den ovannämnda tillgången.

Uppdatering av programvara
Automatiska uppdateringar av programmet är utformade för att ytterligare förbättra och utveckla tjänsterna och dessa kan ha formen av felkorrigeringar, förbättrade funktioner, nya programmoduler och fullständigt nya versioner. Du accepterar att Du kommer att ta emot sådana uppdateringar och tillåter Krogkunskap att leverera dessa till Dig som en del av Din användning av tjänsterna.

Avslutande av Din relation med Krogkunskap
Om du vill avsluta det juridiskt bindande avtalet med Krogkunskap, kan du göra så genom att meddela Krogkunskap detta och stänga Ditt användarkonto för alla tjänster Du använder, när Krogkunskap gjort detta val tillgängligt för Dig.

Krogkunskap kan när som helst säga upp detta juridiskt bindande avtal om Du brutit mot någon bestämmelse i Villkoren, om Krogkunskap är tvungna enligt lag eller om Krogkunskap anser att tillhandahållandet av tjänsterna till Dig inte längre är kommersiellt genomförbart.

När dessa Villkor upphör att gälla, ska detta upphörande inte påverka de lagliga rättigheter, skyldigheter och förpliktelser som Du och Krogkunskap dragit nytta av eller varit föremål för eller som tillkommit under den tid som Villkoren varit gällande.

Uteslutning av garantier
Tjänsterna tillhandahålls i ”befintligt skick” och Krogkunskap, dess närstående bolag och dess licensgivare ger Dig inga garantier beträffande tjänsterna. Inga garantier eller andra villkor ska vara tillämpliga på tjänsterna, förutom i den utsträckning detta uttryckligen anges i Villkoren. Inget i Villkoren ska påverka de lagstadgade rättigheter som Du alltid har rätt till som konsument och som Du inte kan ändra eller efterge genom avtal.

Ansvarsbegränsning
Krogkunskap, närstående bolag och dess licensgivare ansvarar inte gentemot Dig för några indirekta förluster eller följdförluster som Du ådrar Dig. Detta inkluderar förlust av intäkter oavsett om dessa uppstår direkt eller indirekt, förlust av goodwill eller affärsrenommé eller någon förlust av data, ej heller förlust eller skada som Du ådrar Dig på grund av Krogkunskap ändringar i tjänsterna eller ett permanent eller ett temporärt upphörande av tillhandahållandet av tjänsterna eller några delar i tjänsterna.

Krogkunskap ansvarar inte heller för förlust eller skada som Du ådrar Dig på grund av underlåtenhet att lagra något material eller annan kommunikationsdata som upprätthålls eller överförs av eller genom Din användning av tjänsterna eller Ditt misslyckande att hålla Ditt lösenord eller kontoinformation skyddat och konfidentiellt. Krogkunskap ansvarsbegränsningar ska gälla oavsett om Krogkunskap fått information eller borde ha kännedom om risken av sådana förluster eller inte.

Policies avseende upphovsrätt och varumärken
Krogkunskap har som policy att besvara meddelanden om påstådda upphovsrättsliga intrång och säga upp de användarkonton som innehas av personer som begår upprepade intrång.

Annonser
Vissa av tjänsterna stöds av reklamintäkter och tjänsterna kan därför visa annonser och annan marknadsföring. Dessa annonser kan vara riktade till innehållet av information som lagras på tjänsterna, förfrågningar som gjorts genom tjänsterna eller annan information.

Sättet, metoderna och omfattningen av Krogkunskap annonsering på tjänsterna kan ändras utan att Du meddelas om detta.

Genom att du har tillgång till och rätt att använda tjänsterna accepterar Du att Krogkunskap kan placera sådana annonser på tjänsterna.

Övrigt material
Tjänsterna kan inkludera hyperlänkar till andra webbsidor, annat material eller andra tillgångar. Krogkunskap har kanske inte kontrollen över de webbsidor eller tillgångar som tillhandahålls av andra företag eller personer.

Du bekräftar och accepterar att Krogkunskap inte ska var ansvarigt för tillgängligheten av sådana externa webbsidor eller tillgångar, och att Krogkunskap inte stödjer några annonser, produkter eller annat material som finns på eller som är tillgängliga via sådana webbsidor eller tillgångar.

Du bekräftar och accepterar att Krogkunskap inte ska vara ansvarigt för någon förlust eller skada som Du ådrar Dig som ett resultat av tillgängligheten av dessa externa webbsidor eller tillgångar, eller som ett resultat av Din förlitan på fullständigheten, riktigheten eller förekomsten av några annonser, produkter eller annan material som finns på eller som är tillgängliga via sådana webbsidor eller tillgångar.

Ändring av Villkoren
Krogkunskap kan göra ändringar i Villkoren från tid till annan. När dessa ändringar utförs kommer Krogkunskap att tillgängliggöra ett nytt exemplar av Villkoren genom den tjänst som påverkas.
Du förstår och accepterar att ifall Du använder tjänsterna efter det datum då Villkoren ändrades, så kommer Krogkunskap att bedöma Din fortsatta användning som ett accepterande av de uppdaterade Villkoren.

Allmänna bestämmelser
Du kan ibland när Du använder tjänsterna använda en tjänst, ladda ner en programvara eller köpa varor som är tillhandahållna av någon annan person eller annat företag. Din användning av dessa andra tjänster, programvaror eller varor kan vara föremål för separata villkor mellan Dig och företaget eller personen i fråga. Om så är fallet ska Villkoren inte påverka Ditt rättsliga förhållande med dessa företag eller personer.

Du accepterar att Krogkunskap kan tillhandahålla Dig meddelanden via e-post, vanlig post eller anslag på tjänsterna, och att detta inkluderar meddelanden avseende ändring av Villkoren.
Om en behörig domstol slår fast att någon regel eller bestämmelse i Villkoren är ogiltig, ska den bestämmelsen avlägsnas från Villkoren utan att påverka den resterande delen av Villkoren. De återstående bestämmelserna i Villkoren ska fortsätta att vara giltiga och verkställbara.

Krogkunskap AB

Tjänstevillkor I Personuppgiftspolicy I Köpvillkor I Disclaimer I GDPR

ORG. NR 556829-8516 I BG. 5195-6662
Besöksadress: Tobaksspinnargatan 1, 117 36 STOCKHOLM

Ett ädelt uppdrag :)

Krogkunskap vill med sina utbildningar och föreläsningar skapa ett säkrare och trevligare klimat för både personal och gäster på Sveriges alla serveringsställen.

© KROGKUNSKAP AB  2017